LỌC SẢN PHẨM

Lọc sản phẩm theo

Hóa chất

EZ DNA Methylation-Gold® Kits

  • Đồng nhất quy trình: quá trình biến tính và chuyển đổi bisulfite của DNA được đồng nhất trong 1 bước.
  • Năng suất cao: Quá trình khử lưu huỳnh và tinh sạch trên cột ly tâm cho phép rửa giải DNA đã chuyển đổi bisulfite chỉ trong 10 µl.
  • Thích hợp cho nhiều ứng dụng tiếp theo: DNA đã chuyển đổi bisulfite có thể được khuếch đại PCR mạnh mẽ cho các phân tích tiếp theo bao gồm phân giải bằng endonuclease, giải trình tự, microarrays,…