Các vị trí tuyển dụng

Cộng tác viên Kinh doanh

Bộ phận

Kinh doanh Thiết bị Y tế

Địa điểm

KV Miền Trung, KV Đông Nam Bộ, KV Đồng Bằng Sông Cửu Long

Chuyên viên Kế toán Tổng hợp Thuế

Bộ phận

Tài Chính Kế toán

Địa điểm

01 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Chuyên viên Kỹ thuật

Bộ phận

Kỹ thuật Ứng dụng

Địa điểm

01 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Product Specialist – Chuyên viên Sản phẩm

Bộ phận

Quản lý Sản phẩm

Địa điểm

01 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

PRODUCT MANAGER – NGÀNH HÀNG SẢN KHOA

Bộ phận

Quản lý Sản phẩm

Địa điểm

01 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội